Gen Prayut พ่นถุงมือลง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านายประยุทธจันทร์ – ชอยรองผู้ว่าการคนใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาในการสมัครเข้าทำงานในสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งกำลังพิจารณาหางบประมาณชาติปีงบประมาณ 2562 มูลค่า 3 ล้านล้านบาท (8 มิถุนายน 2018)

นายปรีชากล่าวว่า “ฉันต้องการให้ทุกอย่างที่ได้รับการร้องขอไม่ว่าจะเป็น 8 ล้านล้านล้านบาทหรือ 10 ล้านล้านบาท แต่เราสามารถหาเงินเพื่อชำระหนี้ได้หรือไม่? รัฐบาลต่อไปจะพูดอย่างไรผมไม่ทราบ

“แต่วันนี้ดิฉันกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของสาธารณะและถ้าใครบอกว่าเขาหรือเธอสามารถแก้ปัญหาได้ให้ออกมาและยื่นขอจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในอนาคตฉันจะเลือกคุณ ”

คณะกรรมการฯ เห็นชอบอย่างชัดเจนในการอนุมัติงบ 3 ล้านล้านบาทในการอ่านครั้งแรกโดยมีผู้ลงคะแนนเสียงจำนวน 197 คนและ 3 คนงดออกเสียง คณะกรรมการพิเศษจำนวน 50 คนซึ่งมีตัวแทนจากรัฐบาลและสำนักงานปลัดฯ จำนวน 10 คนได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้